facebook pixel

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nr wersji

1

Data rozpoczęcia obowiązywania

25 maja 2018

Data ostatniej zmiany

n/d

 

WSTĘP

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki BIFOTO Beata Tymińska (dalej: „BIFOTO” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług („Regulamin”).

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

 • część A– informacje wstępne;
 • część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część C – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

 

BIFOTO szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające Serwis tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”) oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z BIFOTO za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

E-mail

biuro@webgrind.pl w temacie DANE OSOBOWE

Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście

BIFOTO Beata Tymińska
ul. Watzenrodego 5/11, 
87-100 Toruń 

z dopiskiem „DANE OSOBOWE”

 

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

BIFOTO może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie oraz informując o tym Klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na Koncie Klienta, w przypadku Klientów posiadających Konto.

W związku z tym zalecamy, aby Klienci oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik/Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
administrator danych osobowych Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

Pojęcia takie jak Klient, Serwis oraz inne używane w niniejszej Polityce Prywatności zostały zdefiniowane w Regulaminie.

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez BIFOTO – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne BIFOTO związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem moich danych?

BIFOTO Beata Tymińska z siedzibą w Toruniu, ul. Watzenrodego 5/11 (kod pocztowy 87-100) jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

B.2. Jakie dane są przetwarzane?

Webrind zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników Serwisu i Klientów; oraz
 • osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty.

BIFOTO może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie;
 • składania zamówień przy użyciu Serwisu;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty świadczone przez BIFOTO.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez BIFOTO należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • dane o zamówieniach – takie jak kupowane produkty.

 

B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Serwisie, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez BIFOTO lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

B.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO] Cel przetwarzania> Opis podstawy prawnej przetwarzania
wykonanie umowy
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez BIFOTO w celu realizacji usług świadczonych przez BIFOTO zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidualnego Konta, zamawianie produktów przy użyciu Serwisu.
W wyżej wskazanym celu BIFOTO może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Serwisie itp.
Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień świadczonych przez BIFOTO zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. wysyłka towaru do Klienta.
W ramach funkcjonalności indywidualnego Konta Klient może mieć dostęp do np. historii zakupów.
obowiązki prawne BIFOTO 
[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).
uzasadniony prawnie interes BIFOTO 
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Dane osobowe Użytkowników (np. jeśli zamówili newsletter) oraz Klientów mogą być przetwarzane przez BIFOTO także w celu marketingu produktów BIFOTO.
Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące Serwisu i produktów.
Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BIFOTO.
Prawnie uzasadniony interes BIFOTO polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika w celu marketingu produktów i usług BIFOTO.
Prawnie uzasadniony interes BIFOTO polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów i Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji.
Twoja zgoda
[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
Użytkownik (np. za pośrednictwem Serwisu) oraz Klient (np. podczas rejestracji indywidualnego Konta) może mieć możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera. Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług BIFOTO.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

B.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych osobowych>
wykonanie umowy Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:
 1. do czasu usunięcia Konta lub
 2. rozpatrzenia reklamacji, lub
 3. przedawnienia roszczeń.
obowiązki prawne BIFOTO  W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.
Twoja zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
uzasadniony prawnie interes BIFOTO  Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

B.7. Komu są udostępniane moje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty:

W celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień np. firm kurierskich, a także do podmiotów współpracujących z BIFOTO np. realizujących zamówienia złożone przez Klienta.

B.8. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego przez Klienta.

C.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.
Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do ebgrind z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

 

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa Opis Twoich praw>
prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie BIFOTO odpowiedniego oświadczenia.
prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:
 • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że BIFOTO będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).
prawo do przenoszenia danych Masz prawo do żądania od BIFOTO wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od BIFOTO przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe
Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane:
 • na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów BIFOTO); oraz
 • w sposób zautomatyzowany.
Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych BIFOTO (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).
prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że BIFOTO nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu BIFOTO.

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – BIFOTO nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – BIFOTO nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu BIFOTO i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych. 

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Obecnie (maj 2018 r.) trwają prace legislacyjne nad nową ustawą o ochronie danych osobowych. Projekt ustawy zakłada zastąpienie GIODO przez nowy organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim wypadku przysługujące Ci prawo do wniesienia skargi będziesz mógł realizować wnosząc skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie utworzenia takiego organu).