facebook pixel

Regulamin Sklepu Internetowego Gniazdka.eu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. http://gniazdka.eu jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Beata Tymińska prowadzący działalność gospodarczą BIFOTO Beata Tymińska (wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta Torunia pod numerem ewid. 001906871/2017), z siedzibą w Toruniu  87-100, przy ul. Watzenrodego 5/11, NIP: 956-214-01-94), REGON: 368983693, numer telefonu 730-083-010 adres e-mail sklep@gniazdka.eu

2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnych w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują powyższych dokumentów z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Operatora.

4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Serwis – witryna internetowa http://gniazdka.eu;

3. Operator – Beata Tymińska prowadzący działalność gospodarczą BIFOTO Beata Tymińska, z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Watzenrodego 5/11, NIP: 956-214-01-94, REGON: 368983693, numer telefonu 730-083-010 adres e-mail sklep@gniazdka.eu;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przystępująca do korzystania z Serwisu. Osoby działające w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oświadczają, że są upoważnione do samodzielnej reprezentacji;

5. Klient – Użytkownik Serwisu dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru za pośrednictwem Serwisu;

6. Konsument – Użytkownik będący osobę fizyczną dokonujący z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Towar – gniazdka elektryczne oraz inne urządzenia i akcesoria elektryczne dostępne w Serwisie;

8. Konto – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona adresem e-mail Użytkownika oraz zabezpieczona hasłem dostępu;

9. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia Konta;

10. Formularz Kontaktowy – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z 

11. Formularz Zamówienia – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do złożenia zamówienia w 

12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Użytkownik korzystając z Serwisu, musi skorzystać z urządzenia elektronicznego spełniającego minimum wymagań technicznych (system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OS; Procesor: 1 GHz; RAM: 1 GB pamięci RAM) oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę internetową, w tym dostęp do sieci Internet. W przypadku korzystania z niektórych usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

3. Operator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie wysyłkowej sprzedaży Towarów oraz zapisania się na mailing Serwisu, wysyłany cyklicznie przez Operatora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego, Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówienia obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

5. Użytkownik może nawiązać z Operatorem kontakt za pomocą numer telefonu 730-083-010 adres e-mail sklep@gniazdka.eu lub Formularza Kontaktowego. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w działaniu Serwisu winny być zgłaszane Operatorowi za pośrednictwem ww. danych kontaktowych.

6. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.

7. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.

§ 4. ZAŁOŻENIE I USUNIĘCIE KONTA

1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

2. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego, w którym zamieszcza dane oznaczone jako obowiązkowe.

3. W ciągu 24h, od momentu rejestracji w Serwisie na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłana jest informacja o konieczności potwierdzenia założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na prowadzenie Konta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn tj. naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa polskiego umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7 (słownie: siedmio) dniowego terminu wypowiedzenia.

4. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia przez Operatora na warunkach określonych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie może ponownie założyć Konta w Serwisie, bez uprzedniej zgody Operatora.

5. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta, w tym do hasła osobom 

6. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian, w tym ich usunięcia. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia 

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SERWISIE

1. Składanie zamówienia w Serwisie jest możliwe przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu.

2. Klient przesyłając zamówienie, składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Wysłane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej oferty. 

3. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT, jednakże nie uwzględniają kosztów dostawy.

4. Składając zamówienie Klient korzysta z Formularza Zamówienia, w którym wypełnia niezbędne pola, zamieszczając dane wymagane do realizacji zamówienia, na końcu potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamówienie oznacza obowiązek zapłaty”.

5. Wszystkie oferowane i dostarczane Towary są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych Towarów; sposobu dostawy, w tym adresu dostawy, sposobu płatności oraz wprowadzić dane płatnika.

7. Zamawianie produktów w Serwisie składa się z następujących etapów:
a) wybranie produktu przez Użytkownika i dodanie go do koszyka, z jednoczesną możliwością modyfikowania zamówienia;
b) potwierdzenie zamówienia, poprzez realizację zamówienia;
c) wybór formy płatności, Serwis obsługuje następujące formy płatności:
- płatność gotówkowa przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem);
- przelew bankowy na nr. 34 1050 1979 1000 0091 2510 3391, właściciel: BIFOTO Beata Tymińska - Gniazdka.eu, nazwa banku: ING Bank Śląski, w tytule przelewu Kupujący podaje numer zamówienia. Na prośbę Kupującego Operator zobowiązuje się do przesłania drogą internetową dokumentu w formacie PDF lub skanu faktury pro-forma;
- płatność poprzez płatności internetowe PayU.
- płatność kartą kredytową poprzez system PayU
d) uiszczenie należności za produkt (nie dotyczy odbioru osobistego. W przypadku przesyłki pobraniowej powyżej 1000zł wymagana zaliczka w wysokości 20%);
e) wysyłka zamówionego towaru na adres Klienta (z wyjątkiem odbioru osobistego).

8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Operatora zawierające: numer zamówienia, zamówione produkty, wartość zamówienia i dane podane przez Klienta w procesie składania zamówienia.

9. Operatora w zależności od wyboru formy płatności przez Klienta przystępuje do realizacji zamówienia, w momencie:
a) zaksięgowania wpłaty, którą wpłacono bezpośrednio na konto: nr konta: 34 1050 1979 1000 0091 2510 3391, właściciel: BIFOTO Beata Tymińska - Gniazdka.eu, nazwa banku: ING Bank Śląski
b) odnotowania wpłaty za pośrednictwem serwisu PayU.

10. Dostawy produktów zamawianych w Serwisie realizowane są na terytorium całego kraju.

11. Klient posiada prawo do wyboru sposobu formy dostawy:
a) odbiór osobisty z siedziby Operatora po uprzednim ustaleniu terminu odbioru;
b) przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia
c) Paczkomaty 24/7 firmy InPost do 20kg 12zł

12. Czas dostawy towaru wynosi od 1 – 3 (słownie: jednego-trzech) dni roboczych, liczony od momentu wysłania paczki przez Operatora, a czas realizacji dostarczenia przesyłki zależy od wybranego sposobu doręczenia.

13. Koszty dostawy wskazane są w Serwisie podczas wyboru sposobu dostawy przez Użytkownika.

§ 6. NEWSLETTER

1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.

2. Zapisanie się na otrzymywanie newslettera jest możliwe poprzez dodanie adresu e-mail w dostępnym w serwisie formularzu zapisu.

3. Korzystając z usługi Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany w adres e-mail.

4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W razie ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej, podstawą prawną rozpatrzenia reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar ma wadę 
a) wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, dochodzi do niej w szczególności gdy 
- nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć; 
- nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę;
- została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
b) wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar:
- jest własnością osoby trzeciej;
- jest obciążony prawem osoby trzeciej;
- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

3. W sytuacji wystąpienia wady tworu Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od Klienta

4. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych 

5. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania 

6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. 

7. Reklamacje należy zgłosić sprzedawcy w formie mailowe na adres e-mail: reklamacje@gniazdka.eu. W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Wzór reklamacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Reklamowane towar należy odesłać na adres: ul. Watzenrodego 5/11, 87-100 Toruń.

8. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

9. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru, podlegają zwrotowi przez sprzedawcę.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  Wyżej wymieniony termin zwrotu nie dotyczy zakupu towarów na firmę. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas w formie pisemnej mailowej zwroty@gniazdka.eu lub listownej na adres: Sklep Gniazdka.eu  ul. Watzenrodego 5/11, 87-100 Toruń,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia z zachowaniem terminu przysługującego osobie fizycznej na odstąpienie od umowy (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

3. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę za zwrot środków w taki sposób.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu, wymaga zgody Operatora.

3. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

5. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7. Integralną część Regulaminu stanowią:
a) załącznik nr 1 Reklamacja towaru
b) załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem